cs CZ SK EN RU

Efektivní nástroj zlepšující dostupnost zboží
na regále zapojením obchodníka a dodavatele.

Co je to OSA? Co je to OSA?
Naše řešení Naše řešení
Jak to funguje? Jak to funguje?
Aplikace Aplikace

Co je to OSA?

OSA (On-Shelf Availability) neboli dostupnost zboží na regále zůstává jedním z klíčových témat jak pro obchodníky, tak pro dodavatele. Její dosažení představuje komplikovaný proces ovlivněný mnoha faktory. Zajištění aktuální dostupnosti zboží na regále právě ve chvíli, kdy je zákazník žádá, je problematika, která jde napříč celým odvětvím. Zlepšování dostupnosti zboží je vnímáno jako zásadní nástroj ke zvyšování prodejů a udržení zákaznické loajality. Naše řešení SHELFER výrazně zjednodušuje spolupráci mezi zapojenými stranami.


Používané metriky OSA

V současné době je používáno několik základních postupů pro měření dostupnosti zboží na prodejně – od dotazníkového průzkumu, přes fyzické zjišťování a statistický odhad z POS dat, až ke kombinaci těchto metod s pokročilou analytikou a technologicky automatickou detekcí zboží na regále.

Ke zvýšení dostupnosti zboží se v praxi používá řada postupů:

 1. analýza klíčových důvodů (Root cause analysis),
 2. vylepšení procesů v prodejně,
 3. integrování poptávky a nabídky,
 4. zkrácení dodacích lhůt na prodejnu,
 5. přidělení zodpovědnosti za OSA oddělení Supply Chain,
 6. užití technologií a sofistikovaná práce s daty,
 7. zapojení partnerů a spolupráce.

Naše řešení

Přicházíme na trh s unikátním řešením SHELFER pro zlepšování procesů spojených s oblastí on-shelf availability (dostupnost zboží na regálech).

Nevýhodou většiny stávajících řešení je rozdílné zpracovávání této agendy obchodníkem a dodavatelem. To s sebou nese rozdílné informační podklady pro rozhodování. Nastávají tak mnohdy situace, kdy se každá strana rozhoduje na základě různých informací a výstupy potom bývají diametrálně odlišné. Tato situace má negativní dopad na vzájemnou spolupráci i důvěru obchodníka a dodavatele. V neposlední řadě ovlivňuje společný cíl této spolupráce – tím je dostupnost zboží na prodejní ploše pro zákazníka. V případech, kdy vzájemná komunikace nefunguje optimálně, dochází k nedostupnosti zboží na prodejně i přesto, že je má dodavatel skladem. Pokud není zboží na regále, tak vždy prodělávají obě zúčastněné strany – jak obchodník, tak dodavatel.

SHELFER
od společnosti U&Sluno jde mnohem dál.

Naše řešení obsahuje platformu usnadňující vzájemnou komunikaci mezi obchodníkem a dodavatelem. Nabízíme prostředí, kde je možné sdílet dostupná data sesbíraná oběma stranami. Touto cestou naše platforma zajišťuje stejné podklady a informace pro všechny a tím pomáhá sjednotit rozhodovací proces. Vítanou výhodou je okamžitá možnost nápravy nedostupnosti zboží a možnost rychlé korekce oběma stranami.

Jak to funguje?

Systém využívá společného zjišťování dostupnosti zboží a následného sdílení dat a opatření vedoucích k nápravě. Obchodník po dohodě umožní zástupcům dodavatele přístup do aplikace pro chytré telefony, která slouží ke skenování chybějícího zboží.

Zástupci dodavatele si tuto aplikaci nainstalují a obchodník jim přidělí unikátní přístupová práva. Na základě tohoto přístupu si při návštěvách prodejen naskenují svým telefonem chybějící zboží a aplikace jim on-line zpřístupní parametry produktů. Díky tomu mají dostatek informací k iniciování okamžité akce. Zástupci dodavatele jsou obvykle v přímém kontaktu s managementem prodejny, který informují o svých zjištěních. Na základě jednotných dat se společně dohodnou na následných krocích pro řešení nastalé situace – doložení nalezeného zboží, opravě a upřesnění aktuálního stavu zásob, expresní dodávce apod.

Data o zjištěné dostupnosti jsou bezprostředně po naskenování zaslána jak do systému obchodníka, tak dodavateli k eventuálnímu dalšímu zpracování. Navíc jsou k dispozici zástupcům dodavatele v jejich mobilních telefonech. Díky tomu všechny zapojené strany pracují s aktuálními a především jednotnými informacemi.

Hlavní rysy aplikace

Pro obchodníka

Pro obchodníka

 • získá větší množství dat v hodinách a frekvencích, které sám není schopen pokrýt,
 • dojde tak ke zpřesnění dat o celkové dostupnosti zboží,
 • umožní ve spolupráci s dodavatelem vyvolat okamžitou akci k nápravě, získává tak nápravu dostupnosti v nejkratším možném čase.
Pro dodavatele

Pro dodavatele

 • dostane nástroj k efektivnímu načítání dat o dostupnosti vlastního zboží pomocí mobilní aplikace
 • získá nástroj ke kontrole externích merchandiserů, kteří pracují na vystavení jeho zboží
 • může aplikaci použít jako informační zdroj jen pro své účely, i když největší přidanou hodnotou je její použití společně s databází obchodníka

Pro obě strany

 • SHELFER umožní oběma zúčastněným podniknout okamžité kroky k nápravě zjištěných nedostatků
 • sdílení dat v reálném čase o dostupnosti zboží oběma stranami
 • ověření dat oběma stranami, společný konsensus reálného stavu dostupnosti
 • věrohodnost a objektivita zjištěných dat
&ArsylineGRAPHIC & WEBDESIGN STUDIO
Upozornění
Zavřít