sk CZ EN RU

Efektívny nástroj na zlepšenie dostupnosti tovaru
na regále prostredníctvom zapojenia obchodníka a dodávateľa.

Čo je to OSA? Čo je to OSA?
Naše riešenie Naše riešenie
Ako to funguje? Ako to funguje?
Aplikácie Aplikácie

Čo je to OSA?

OSA (On-Shelf Availability) čiže dostupnosť tovaru na regáli zostáva jedným z kľúčových tém nielen pre obchodníkov, ale aj pre dodávateľa. Jej dosiahnutie predstavuje komplikovaný proces ovplyvnený mnohými faktormi. Zaistenie aktuálnej dostupnosti tovaru na regáli práve vo chvíli, kedy ho zákazník žiada, je problematika, ktorá ide naprieč celým odvetvím. Zlepšovanie dostupnosti tovaru je vnímané ako zásadný nástroj pre zvyšovanie predaja a udržanie zákazníckej loajality. Naše riešenie SHELFER výrazne zjednodušuje spoluprácu medzi zapojenými stranami.


Používané metriky OSA

V súčasnej dobe je používaných niekoľko základných postupov pre meranie dostupnosti tovaru na predajni – od dotazníkového prieskumu, cez fyzické zisťovanie a štatistický odhad z POS údajov, až ku kombinácii týchto metód s pokročilou analytikou a technologicky automatickou detekciou tovaru na regáli.

Pre zvýšenie dostupnosti tovaru sa v praxi používa rad postupov:

 1. analýza kľúčových dôvodov (Root cause analysis),
 2. vylepšenie procesov v predajni,
 3. integrovanie dopytu a ponuky,
 4. skrátenie dodacích lehôt na predajni,
 5. pridelenie zodpovednosti za OSA oddelenie Supply Chain,
 6. použitie technológií a sofistikovanej práce s daty,
 7. zapojenie partnerov a spolupráca.

Naše riešenie

Prichádzame na trh s unikátnym riešením SHELFER pre zlepšovanie procesov spojených s oblasťou on-shelf availability (dostupnosť tovaru na regáloch).

Nevýhodou väčšiny súčasných riešení je rozdielne spracovávanie tejto agendy obchodníkom a dodávateľom. To so sebou nesie rozdielne informačné podklady pre rozhodovanie. Nastávajú tak mnohokrát situácie, kedy sa každá strana rozhoduje na základe rôznych informácií a výstupy potom bývajú diametrálne odlišné. Táto situácia má negatívny dopad na vzájomnú spoluprácu aj dôveru obchodníka a dodávateľa. V neposlednom rade ovplyvňuje spoločný cieľ tejto spolupráce – tým je dostupnosť tovaru na predajnej ploche pre zákazníka. V prípadoch, kedy vzájomná komunikácia nefunguje optimálne, dochádza k nedostupnosti tovaru na predajni aj napriek tomu, že ho má dodávateľ na sklade. Pokiaľ nie je tovar na regáli, tak vždy strácajú obidve zúčastnené strany – nielen obchodník, ale aj dodávateľ.

SHELFER
od spoločnosti U&Sluno ide oveľa ďalej.

Naše riešenie obsahuje platformu, ktorá uľahčuje vzájomnú komunikáciu medzi obchodníkom a dodávateľom. Ponúkame prostredie, kde je možné zdieľať dostupné údaje pozbierané obidvomi stranami. Touto cestou naša platforma zabezpečuje rovnaké podklady a informácie pre všetkých a tým pomáha zjednotiť rozhodovací proces. Vítanou výhodou je okamžitá možnosť nápravy nedostupnosti tovaru a možnosť rýchlej korekcie obidvomi stranami.

Ako to funguje?

Systém využíva spoločné zisťovanie dostupnosti tovaru a následné zdieľanie údajov a opatrení vedúcich k náprave. Obchodník po dohode umožní zástupcom dodávateľa prístup do aplikácie pre chytré telefóny, ktoré slúžia ku skenovaniu chýbajúceho tovaru.

Zástupcovia dodávateľa si túto aplikáciu nainštalujú a obchodník im pridelí unikátne prístupové práva. Na základe tohto prístupu si pri návštevách predajní naskenujú svojím telefónom chýbajúci tovar a aplikácia im on-line sprístupní parametre produktov. Vďaka tomu majú dostatok informácií pre iniciovanie okamžitej akcie. Zástupcovia dodávateľa sú obvykle v priamom kontakte s managementom predajne, ktorí informujú o svojich zisteniach. Na základe jednotných údajov sa spoločne dohodnú na následných krokoch pre riešenie vzniknutej situácie – doloženie nájdeného tovaru, oprave a spresnení aktuálneho stavu zásob, expresnej dodávke apod.

Údaje o zistenej dostupnosti sú bezprostredne po naskenovaní zaslané nielen do systému obchodníka, ale aj dodávateľovi k eventuálnemu ďalšiemu spracovaniu. Navyše sú k dispozícii zástupcom dodávateľa v ich mobilných telefónoch.Vďaka tomu všetky zapojené strany pracujú s aktuálnymi a predovšetkým jednotnými informáciami.

Hlavné rysy aplikácie

Pre obchodníka

Pre obchodníka

 • získa väčšie množstvo údajov v hodinách a frekvenciách, ktorésám nie je schopný pokryť,
 • dôjde tak ku spresneniu údajov o celkovej dostupnosti tovaru,
 • umožní v spolupráci s dodávateľom vyvolať okamžitú akciu prenápravu, získava tak nápravu dostupnosti v najkratšom možnom čase.
Pre dodávateľa

Pre dodávateľa

 • dostane nástroj k efektívnemu načítaniu údajov odostupnosti vlastného tovaru pomocou mobilnej aplikácie
 • získa nástroj pre kontrolu externých merchandiserov, ktorípracujú na vystavení jeho tovaru
 • môže aplikáciu použiť ako informačný zdroj len pre svojeúčely, aj keď najväčšou pridanou hodnotou je jej použitie spoločne s databázouobchodníka

Pre obidve strany

 • SHELFER umožníobidvom zúčastneným podniknúť okamžité kroky pre nápravu zistených nedostatkov
 • zdieľanie údajov v reálnom čase o dostupnosti tovaru obidvomistranami
 • overenie údajov obidvomi stranami, spoločný konsenzus reálnehostavu dostupnosti
 • vierohodnosť a objektivita zistených údajov
&ArsylineGRAPHIC & WEBDESIGN STUDIO
Upozornenie
Zavrieť